Polityka prywatności

Administrator danych

K KWADRAT Jakub Wojdecki – z siedzibą w Warszawie (00-712), ul. Bluszczańska 38/10, NIP: 1132602512, REGON: 362128633 w dalszej części Polityki Prywatności określana jako K KWADRAT jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO.

Z Administratorem można skontaktować się pod adresem inspektordanychosobowych@kkwadrat.com.pl.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi.

Postanowienia ogólne

W K KWADRAT przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych pracowników, klientów oraz podwykonawców. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy czy ustawie o rachunkowości).

Jako K KWADRAT wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były przetwarzane:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarza K KWADRAT?

W K KWADRAT podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane tj. do:

  • dostępu do danych,
  • sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo sprzeciwu,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

K KWADRAT może przetwarzać dane osobowe po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

K KWADRAT ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa należy wysłać wiadomość na adres inspektordanychosobowych@kkwadrat.com.pl.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z upoważnienia K KWADRAT i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.